IV Steering committee meeting / 4. sastanak Upravnog odbora

The members of the project Steering committee held their 4th meeting on April 28th. The meeting was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation and some members participated through the Skype conference.

The report about the implementation of the first year of the project was discussed at the beginning of the meeting. Maja Jukić Špika reported to the Steering committee about the executed milestones and KPIs , about the reviewer’s report and about the reallocation of certain financial resources. Most of the planned actions were done according to plan, some activities had some problems and delays, but most things were done successfully.

Then, a working plan was discussed for the next six months period, where further work on soil, leaf, pomace and oil samples was planned and also preparation of the data obtained so far for statistical analysis. Participation in scientific symposiums, publishing of scientific and professional publications is also planned as well as specializations of the project associates in foreign institutions.

Članovi Upravnog odbora projekta održali su u petak 28. travnja svoj 4. sastanak. Sastanak je održan u Vijećnici Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, a neki članovi su sudjelovali putem Skype konferencije.

Na sastanku je naprije raspravljano o Izvještaju o provedbi prve godine projekta. Maja Jukić Špika je izvijestila Upravni odbor o izvršenim miljokazima i KPI, izvještaju recenzenata i realokaciji određenih financijskih sredstava. Većina planiranih radnji je obavljena po planu, kod nekih aktivnosti je bilo određenih problema i kašnjenja, no većina stvari je uspješno odrađena.

Potom se raspravljalo o planu rada za sljedeći šestomjesečni period, u kojem je planiran daljnji rad na uzorcima tla, lista, komine i ulja te priprema dosad dobivenih podataka za statističku analizu. Predviđeno je i sudjelovanje na znanstvenim simpozijima, objavljivanje znanstvenih i stručnih publikacija te su planirana usavršavanja suradnika na projektu u inozemnim institucijama.