VI Steering committee meeting / 6. sastanak Upravnog odbora

The members of the project Steering committee held their 6th and final meeting on Decembre 4th. The meeting was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation.

During the meeting following topics were discussed:

1) Achieved milestones:
-Multielemental analysis completed
-Trainings and visits of young researchers to laboratories abroad
-Second year fruit sampling and processing for oil isotopic analyses
-Laboratory oil isotopic analyses
-Workshops for end users
-Participation at scientific congresses
-Articles published in Croatian professional magazines
-Presentations, 15th Science Festival
-Application to other sources of funds
-Possible scientific publications

2) Publishing of the results:
-Data analysis and interpretation, preparation for publications
-Writing scientific papers

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Članovi Upravnog odbora projekta održali su 4. prosinca svoj 6. i posljednji  sastanak. Sastanak je održan u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša.

Tijekom sastanka raspravljano je o sljedećim točkama:

1) Ostvareni rezultati:
-završetak multielementalne analize
-obuka i posjeti mladih znanstvenika laboratorijima u inozemstvu
-uzorkovanje ploda u drugoj godini istraživanje i prerada u ulje za analizu izotopa
-laboratorijska analiza izotopa u ulju
-radionice za krajnje korisnike
-sudjelovanje na znanstvenim kongresima
-objavljivanje članaka u hrvatskim stručnim časopisima
-prezentacije projekta na znanstvenim festivalima
-aplikacija na ostale izvore financiranja
-moguće znanstvene publikacije

2) Objavljivanje rezultata:
-obrada i interpretacija podataka, priprema podataka za objavljivanje
-pisanje znanstvenih radova