Published scientific article on Journal of Food Composition and Analysis about the necessity of removing pomace prior olive elemental analysis / Objavljen znanstveni rad u internacionalnom časopisu Journal of Food Composition and Analysis (Pošćić et al., 2019, vol 77, pp 39-46)

The article titled “Removal of pomace residues is critical in quantification of element concentrations in extra virgin olive oil” presents an enhanced ultrasonic extraction for elemental analysis in pomace and olive oil. Moreover, our article strongly emphasize the necessity of olive oil centrifugation prior to analysis in order to remove pomace residue. This is because pomace residue increases concentrations and alters distribution of elements in olive oil. For more information, you can download the full article at https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157518308445

Članak na engleskom pod naslovom “Removal of pomace residues is critical in quantification of element concentrations in extra virgin olive oil” odnosno “Uklanjanje ostataka komine ključno je u kvantifikaciji elemenata u ekstra djevičanskom maslinovom ulju” predstavlja poboljšanu ultrazvučnu ekstrakciju za elementarnu analizu komine i maslinova ulja. Također, naš članak snažno naglašava nužnost centrifugiranja maslinova ulja prije same analize kako bi se uklonio ostatak komine. To je bitno jer ostatak komine snažno utječe na povećanje koncentracija i mijenja raspodjelu elemenata u maslinovom ulju. Za više informacija, možete pročitati cijeli članak na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889157518308445

Published scientific article on international journal Archives of Agronomy and Soil Science about nutrient deficiencies in olives / Objavljen znanstveni rad u internacionalnom časopisu Archives of Agronomy and Soil Science

The article titled “Nutrient deficiencies in olives grown on typical Mediterranean soils (Terra rossa, Rendzina, Lithosol)” enhance our understanding of soil-plant interactions. We found that the nutrients concentrations in olive leaf are mainly explained by soil available magnesium (Mg), total carbonates and sodium (Na), and soil organic carbon. Among different analysed soils, Lithosols resulted to have significant limitation regarding nutrient availability and necessitate of appropriate agronomic techniques in order to be used as olive groves. For more information, you can download the full article HERE.

Članak na engleskom pod naslovom “Nutrient deficiencies in olives grown on typical Mediterranean soils (Terra rossa, Rendzina, Lithosol)” odnosno “Nedostatak hranjivih tvari u maslinama koje se uzgajaju na tipičnim mediteranskim tlima (Crvenica, Rendzina, Meliorirani krš)” poboljšava naše razumijevanje interakcija tla i biljke. Utvrdili smo da koncentracija hranjivih tvari u maslinovom listu ovisi o koncentracijama biodostupnog magnezija (Mg), ukupnim karbonatima i natrijem (Na), te organskim ugljikom u tlu. Među različitim analiziranim tlima, meliorirani krš je rezultirao kao tlo sa značajnim ograničenjima u pogledu dostupnosti hranjivih tvari. Iz toga proizlazi da bi meliorirani krš mogao biti korišten za uzgoj maslina nakon odgovarajućih agronomskih zahvata kako bi se uvećala biodostupnost nutrijenata. Za više informacija, možete pročitati cijeli članak na https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2018.1457785

Published atricle ‘Analysis of metals in oil & oil traceability’ /Objavljen članak ‘Analiza metala u ulju ali i njegova podrijetla’

The article ‘Analysis of metals in oil & oil traceability’ (in Croatian), formerly titled as “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils”, by Dr. Filip Pošćić is published in the magazine ‘Maslinar’ a monthly professional journal for olive growers and olive oil producers. In the article, discussion was focused on the presence of metals in the oil which if high can be deleterious to the oxidative stability and oil taste. Results of our project were also shown. It emerged that Croatian extra virgin olive oil contain extremely low metal content which is among the lowest in EU. Indeed, in the same oils obtained through the project negative sensory properties, ie. metal taste, were not detected neither after one year of storage.

U časopisu za maslinare i uljare ‘Maslinar’ objavljen je stručni članak dr. sc. Filipa Pošćića ‘Analiza metala u ulju ali i njegova podrijetla’, prethodno najvaljenog pod nazivom „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“, u kojem se široj populaciji prikazuju koji parametri utječu na oksidativnu stabilnost ulja. Posebice se ističe kako prisutnst metala utječe negativno na stabilnost i okus ulja. Također predstavljeni su rezultati projekta oko udjela metala u hrvatskim ekstra djevičanskim uljima koji ukazuju da hrvatska ulja pripadaju skupini sa najnižim koncentracijama metala u EU. Dakle, u istim ovim uljima dobivenim kroz projekt, nisu zabilježena negativna senzorska svojstava tj. metalni okus ni godinu dana nakon skladištenja.

Article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” / Članak „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“

The article “Oxidative stability and presence of metals in Croatian oils” (in Croatian) by Dr. Filip Pošćić will be published in the upcoming issue of the magazine “Maslinar”, a monthly professional journal for olive growers and olive oil producers.


U časopisu za maslinare i uljare „Maslinar“ bit će objavljen stručni članak dr. sc. Filipa Pošćića „Oksidativna stabilnost i prisutnost metala u hrvatskim uljima“ u kojem se široj populaciji prikazuju koji parametri utječu na oksidativnu stabilnost ulja.

Article “How to determine olives nutrient status?” / Članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?”

Associate Dr Branimir Urlić public the article entitled “How to determine olives nutrient status?” (in Croatian) in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 1, January 15th 2018).

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Suradnik Dr. sc. Branimir Urlić objavio je stručni članak “Kako utvrditi stanje ishranjenosti maslina?” u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 01, 15. siječnja 2018.).

Article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” / Članak

The article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” (in Croatian) was published in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 21, Novembre 15th 2017). In this text, some aspects of the project were presented to the readers.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Stručni članak “Trendovi u proizvodnji i stanje tržišta maslinovih ulja u RH” objavljen je u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 21, 15. studenog 2017.). U članku su neki aspekti projekta prikazani čitateljima.

Workshop / Radionica

On Tuesday, Decembre 5th, the workshop

«Writing of scientific papers – structure and details that are very important»

was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation. Workshop was led by prof. Zed Rengel, professor from the University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

U utorak 5. prosinca održana je u vijećnici Instituta radionica

«Pisanje znanstvenih radova – struktura i detalji koji su jako važni».

Radionicu je vodio prof. Zed Rengel, profesor sa University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

Scientific training / Znanstveno usavršavanje – dr. sc. Martina Furdek Turk

Martina Furdek Turk, Ph.D, from the Department for Marine and Environmental Research from Ruder Boskovic Institute, Zagreb, has finished a short-term training training in duration from 27.11. to 1.12.2017 at Jozef Stefan Institute in Ljubljana at the Department of Environmental Sciences. Under the mentorship of Tea Zuliani, Ph.D, she was working on the development of the method and the analysis of strontium isotopes in olive oil, which is a reliable indicator of olive oil origin. The analyses of strontium isotope ratio were performed by multicollector-ICPMS (MC-ICPMS) after Rb and matrix removal on Sr specific resin.


Dr. sc. Martina Furdek Turk, zaposlena kao viši znanstveni asistent na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, bila je na kratkotrajnom usavršavanju iz područja analitike te je tom prilikom provela tjedan dana, od 27.11. do 1.12.2017. godine, u Zavodu za okolišne znanosti na Institutu Jožef Stefan u Ljubljani. Pod mentorstvom dr.sc. Tee Zuliani sudjelovala je u razvoju metode i analizama izotopa stroncija u maslinovom ulju, s ciljem istraživanja njegova porijekla. Analize omjera izotopa stroncija provedene su na MC–ICPMS-u nakon propuštanja uzoraka kroz specifične Sr smole.

VI Steering committee meeting / 6. sastanak Upravnog odbora

The members of the project Steering committee held their 6th and final meeting on Decembre 4th. The meeting was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation.

During the meeting following topics were discussed:

1) Achieved milestones:
-Multielemental analysis completed
-Trainings and visits of young researchers to laboratories abroad
-Second year fruit sampling and processing for oil isotopic analyses
-Laboratory oil isotopic analyses
-Workshops for end users
-Participation at scientific congresses
-Articles published in Croatian professional magazines
-Presentations, 15th Science Festival
-Application to other sources of funds
-Possible scientific publications

2) Publishing of the results:
-Data analysis and interpretation, preparation for publications
-Writing scientific papers

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Članovi Upravnog odbora projekta održali su 4. prosinca svoj 6. i posljednji  sastanak. Sastanak je održan u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša.

Tijekom sastanka raspravljano je o sljedećim točkama:

1) Ostvareni rezultati:
-završetak multielementalne analize
-obuka i posjeti mladih znanstvenika laboratorijima u inozemstvu
-uzorkovanje ploda u drugoj godini istraživanje i prerada u ulje za analizu izotopa
-laboratorijska analiza izotopa u ulju
-radionice za krajnje korisnike
-sudjelovanje na znanstvenim kongresima
-objavljivanje članaka u hrvatskim stručnim časopisima
-prezentacije projekta na znanstvenim festivalima
-aplikacija na ostale izvore financiranja
-moguće znanstvene publikacije

2) Objavljivanje rezultata:
-obrada i interpretacija podataka, priprema podataka za objavljivanje
-pisanje znanstvenih radova

Poziv na radionicu o pisanju znanstvenih radova

Poštovane kolegice i kolege,

pozivam vas u utorak 5. prosinca u 9:30 sati na radionicu:
Pisanje znanstvenih radova – struktura i detalji koji su jako važni.

Radionicu će održati Prof. Zed Rengel, profesor na University of Western
Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

Prof. Zed Rengel jedan je od najproduktivnijih naših znanstvenika. U
karijeri je radio na 180 znanstvenih projekta. U posljednjih 25 godina
vodio je 86 projekata ukupne vrijednosti 30 milijuna dolara. Mentorirao
je 35 doktoranda, 38 poslijedoktoranda i 53 gostujuća znanstvenika.
Publicirao je sa 450 suradnika iz 28 zemalja. Njegove publikacije
citirane su 17800 (Google Scholar), s h-indeksom od 71 (Google Scholar)
ili 57 (Thomson Reuters, USA). Prof. Rengel održao je 47 pozvanih
keynote predavanja na međunarodnim kongresima.

Svi zainteresirani su dobrodošli na predavanje.