Workshop for olive growers and producers / Radionica za maslinare i uljare

On May 30 2017, Ph.D. Branimir Urlić, M. sc. Jakša Rošin and B. sc. Marko Runjić  held a workshop for olive oil producers in Kaštel Lukšić organized by Olive growers association”Mastrinka” and by the Institute for Adriatic Crops.

Following lectures were presented during the workshop:

– “Project Spec–t–oil: “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability” by m.sc. Jakša Rošin

– “Optimal olive fertilization and nutrition based on soil and tissue analyses” by Ph.D. Branimir Urlić and b.sc. Marko Runjić

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Dr. sc. Branimir Urlić, mr. sc. Jakša Rošin i Marko Runjić, mag. ing. održali su radionicu za maslinare 30. svibnja 2017. u Kaštel Lukšiću u organizaciji Udruge maslinara “Mastrinka” i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

U sklopu radionice održana su sljedeća predavanja:

– “Projekt Spec–t–oil: Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja” mr. sc. Jakše Rošina

– “Optimalna gnojidba i ishrana masline temeljem analize tla i biljnog materijala” dr. sc. Branimira Urlića i Marka Runjića, mag. ing.

  

Poziv na radionicu “Analyses and processing of results in soil and plant systems, data interpretation and write-up”

Radionicu “Analyses and processing of results in soil and plant systems, data interpretation and write-up” u okviru UKF projekta “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability”, održat će suvoditelj projekta

Prof Zed Rengel, profesor na University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

U sklopu radionice održat će se sljedeća predavanja:

  • Utvrđivanje podrijetla maslinova ulja
  • Osnove filozofije znanosti – kako misliti kao znanstvenik
  • Statistika: ono sto svi znaju, ali malo tko koristi

Vrijeme održavanja radionice:

  • utorak 6. lipnja 2017. s početkom u 9:00 sati u Maloj vijećnici Instituta za jadranske kulture.

Molimo da vaš dolazak potvrdite na e-mail:  radionica@krs.hr do ponedjeljka 05. lipnja 2017.

Lijepi pozdrav

Najava radionice – Mastrinka – Udruga maslinara Kaštela

U organizaciji udruge “Mastrinka” i Instituta za jadranske kulture u utorak, 30.5.2017., nakon Izvanredne skupštine Udruge koja će započeti u 19 h u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću održat će se radionica u sklopu Projekta spec – T – oil.

U sklopu radionice održat će se sljedeća predavanja:

– “Projekt Spec–t–oil: Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja” mr. sc. Jakše Rošina

– “Optimalna gnojidba i ishrana masline temeljem analize tla i biljnog materijala” dr. sc. Branimira Urlića i Marka Runjića, mag. ing.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže!

http://www.mastrinka.hr/home/izvanredna-skupstina-udruge-i-predavanja/

Article “How different soils affect to olive oils of cv. Oblica” / Članak

The article “How different soils affect to olive oils of cv. Oblica” (in Croatian) by Ph.D. Mirella Žanetić was published in the magazine for olive growers and olive oil producers “Maslinar”, in the April 2017 issue. In this text the context of this project was presented to the wider audience.

Announcement of the article online and the article (both only in Croatian) can be found below.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

U časopisu za maslinare i uljare “Maslinar” za mjesec travanj 2017. objavljen je od strane doc. dr. sc. Mirelle Žanetić članak “Kako različita tla utječu na ulje od Oblice” u kojem je široj populaciji predstavljen projekt.

Najavu članka možete pronaći ovdje.

Članak u pdf obliku: NaslovnicaTekst.

 

 

Prezentation on the 2017 Science Festival with this year’s theme “Time”

15th Science Festival with 2017 theme ‘Time’ took place in 23 Croatian cities and towns from the April 24th-29th.

As a part of sort lectures presented by scientists from Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation entitled ‘Everything in its time – even plants knows it’, Project associate Dr. Maja Jukić Špika, held a presentation „Searching for mom and dad on April 27 in Marko Marulić city library in Split.

 

 

 

 

 

 

Throughout the lecture, the listeners met the basic research methods for proving parenthood, and get the answer on the question ‘What is the connection between mom, dad and surname with soil, olives and oil?’. Group of scientists trying to find that link between soil, leaf and olive oil are presented as well as all the questions that occur through the time …. in revealing the Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive…. basis for oil geographic traceability. Presented were the aims, objectives and the significance of the spec-T-oil Project.

  1. festival znanosti s ovogodišnjom temom „Vrijeme“, održao se od 24. do 29. travanja 2017. godine u 23 grada diljem Hrvatske.

U nizu kratkih predavanja djelatnika Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša pod zajedničkom temom „Sve u svoje vrime – i biljke to znaju“, suradnica dr. sc. Maja Jukić Špika, 27. travnja 2017. u prostorima Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, održala je predavanje na temu „U potrazi za mamom i tatom”

Kroz prezentaciju, slušatelje je provela kroz metode istraživanja i putovanje kojim se dokazuje roditeljstvo, ali i dala odgovor na pitanje ‘Kakve veze imaju mama i tata, prezime i podrijetlo sa maslinom, tlom i uljem?’ Upoznala je slušatelje sa grupom znanstvenka koji nastoje pronaći tu vezu između tla, lista i maslinova ulja, kao i svim pitanjima koje se kroz vrijeme stvaraju   …. u otkivanju uloge svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline —– temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja. Prezentacijom su ujedno i predstavljeni ciljevi i značaji projekta spec-T-oil.

IV Steering committee meeting / 4. sastanak Upravnog odbora

The members of the project Steering committee held their 4th meeting on April 28th. The meeting was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation and some members participated through the Skype conference.

The report about the implementation of the first year of the project was discussed at the beginning of the meeting. Maja Jukić Špika reported to the Steering committee about the executed milestones and KPIs , about the reviewer’s report and about the reallocation of certain financial resources. Most of the planned actions were done according to plan, some activities had some problems and delays, but most things were done successfully.

Then, a working plan was discussed for the next six months period, where further work on soil, leaf, pomace and oil samples was planned and also preparation of the data obtained so far for statistical analysis. Participation in scientific symposiums, publishing of scientific and professional publications is also planned as well as specializations of the project associates in foreign institutions.

Članovi Upravnog odbora projekta održali su u petak 28. travnja svoj 4. sastanak. Sastanak je održan u Vijećnici Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, a neki članovi su sudjelovali putem Skype konferencije.

Na sastanku je naprije raspravljano o Izvještaju o provedbi prve godine projekta. Maja Jukić Špika je izvijestila Upravni odbor o izvršenim miljokazima i KPI, izvještaju recenzenata i realokaciji određenih financijskih sredstava. Većina planiranih radnji je obavljena po planu, kod nekih aktivnosti je bilo određenih problema i kašnjenja, no većina stvari je uspješno odrađena.

Potom se raspravljalo o planu rada za sljedeći šestomjesečni period, u kojem je planiran daljnji rad na uzorcima tla, lista, komine i ulja te priprema dosad dobivenih podataka za statističku analizu. Predviđeno je i sudjelovanje na znanstvenim simpozijima, objavljivanje znanstvenih i stručnih publikacija te su planirana usavršavanja suradnika na projektu u inozemnim institucijama.

Workshop for olive growers and producers / Radionica za maslinare i uljare

On April 26 2017, Dr. Mirella Žanetić, Dr. Elda Vitanović and Dr. Marin Čagalj  held a workshop for olive oil producers in Biograd na Moru organized by LAG Laura (Local action group, Zadar County) and by the Institute for Adriatic Crops. Lectures covered different topics such as olive oil production and quality, olive pests and diseases and economy and marketing of olive production.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Doc. dr. sc. Mirella Žanetić, doc. dr. sc. Elda Vitanović i dr. sc. Marin Čagalj održali su radionicu za maslinare 26. travnja 2017. u Biogradu na Moru u organizaciji LAG Laure i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Predavači su održali predavanja o proizvodnji i kvaliteti maslinovog ulja, o bolestima i štetnicima masline te o ekonomici i marketingu maslinarske proizvodnje.

Workshop for olive growers and oil producers / Radionica za maslinare i uljare

On April 19 2017, Dr. Gabriela Vuletin Selak, Dr. Frane Strikić and Mr. Jakša Rošin  held a workshop for olive oil producers in Biograd na Moru organized by LAG Laura (Local action group, Zadar County) and by the Institute for Adriatic Crops. Lectures covered different topics, such as olive planting,
olive varieties, training forms, agrotechnical measures in the olive grove, olive pruning and rejuvenation, olive propagation, olive tree vegetative and reproductive organs, phenological cycles and agroclimatology.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak, doc. dr. sc. Frane Strikić i mr. sc. Jakša Rošin održali su radionicu za maslinare 19. travnja 2017. u Biogradu na Moru u organizaciji LAG Laure i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Predavači su održali predavanja na temu sadnje masline, sorata masline, uzgojnih oblika kod masline, agrotehničkih zahvata u nasadima, rezidbi masline i pomlađivanju, razmnožavanju masline, organografije masline, fenoloških ciklusa i agroklimatologije.

 
 

 

Lecture: Presentation of Spec – t- oil project / Predavanje: Predstavljanje projekta Spec – t – oil

Ph.D. Mirella Žanetić held a lecture titled “Presentation of the Spec – t – oil project” and B. Sc. Marko Runjić a lecture titled “Geokemija tla u maslinicima otoka Brača“ at the international manifestation of Mediterranian olive growers  Maslina 2017 held in Split from 25 to 26 February 2017.  This is the 14th event organized by the Alliance of olive growers and olive oil producers of the Split-Dalmatia County.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Doc. dr. sc. Mirella Žanetić održala je predavanje pod nazivom “Predstavljanje projekta Spec – t – oil” a Marko Runjić mag. ing. predavanje pod nazivom “Geokemija tla u maslinicima otoka Brača“ na međunarodnoj manifestaciji maslinara Mediterana  Maslina 2017. održanoj u Splitu od 25. do 26. veljače 2017.  Ovo je 14. po redu manifestacija koju organizira Savez maslinara i uljara Splitsko-dalmatinske županije.

PDF prezentacija – Maslina_2017

 

Radionica: Metode i kriteriji u odabiru najpovoljnijih oprašivača sorti maslina

Doc. dr. sc. Gabriela Vuletin Selak održala je radionicu udruzi maslinara Kaštela “Mastrinka” 15.02.2017. u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću.

Naslov predavanja bio je Metode i kriteriji u odabiru najpovoljnijih oprašivača sorti maslina

Sažetak: Tijek reproduktivnih procesa kod masline je složen jer je riječ o djelomično ili potpuno autosterilnoj vrsti, kod koje genotip oprašivača uvjetuje razinu uspješnosti zametanja plodova kod oprašene sorte. Dosadašnja istraživanja reproduktivnih značajki te kompatibilnosti u oprašivanju i oplodnji provedena su na našim najznačajnijim domaćim i stranim sortama masline, gdje je uspjeh pojedine kombinacije ocijenjen na temelju uspjeha zametanja plodova. Navedene rezultate moguće je primijeniti kod planiranja podizanja novih nasada i odabira sortimenta te u revitalizaciji već postojećih, slabo produktivnih monosortnih nasada, a sa svrhom povećanja uspjeha zametanja plodova i konačnog priroda sorti.

Prezentaciju možete pruzeti na linku: http://www.mastrinka.hr/home/wp-content/uploads/2017/02/Udruga-maslinara-Mastrinka-Kastela_predavanje-G.-Vuletin-Selak.pdf