Article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” / Članak

The article “Trends in production and the state of olive oil market in Republic of Croatia” (in Croatian) was published in the agriculture magazine “Gospodarski list” (vol. 21, Novembre 15th 2017). In this text, some aspects of the project were presented to the readers.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

Stručni članak “Trendovi u proizvodnji i stanje tržišta maslinovih ulja u RH” objavljen je u poljoprivrednom časopisu “Gospodarski list” (br. 21, 15. studenog 2017.). U članku su neki aspekti projekta prikazani čitateljima.

Workshop / Radionica

On Tuesday, Decembre 5th, the workshop

«Writing of scientific papers – structure and details that are very important»

was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation. Workshop was led by prof. Zed Rengel, professor from the University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

U utorak 5. prosinca održana je u vijećnici Instituta radionica

«Pisanje znanstvenih radova – struktura i detalji koji su jako važni».

Radionicu je vodio prof. Zed Rengel, profesor sa University of Western Australia, UWA School of Agriculture and Environment, Perth.

VI Steering committee meeting / 6. sastanak Upravnog odbora

The members of the project Steering committee held their 6th and final meeting on Decembre 4th. The meeting was held in the Institute for Adriatic Crops and Karst Reclamation.

During the meeting following topics were discussed:

1) Achieved milestones:
-Multielemental analysis completed
-Trainings and visits of young researchers to laboratories abroad
-Second year fruit sampling and processing for oil isotopic analyses
-Laboratory oil isotopic analyses
-Workshops for end users
-Participation at scientific congresses
-Articles published in Croatian professional magazines
-Presentations, 15th Science Festival
-Application to other sources of funds
-Possible scientific publications

2) Publishing of the results:
-Data analysis and interpretation, preparation for publications
-Writing scientific papers

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Članovi Upravnog odbora projekta održali su 4. prosinca svoj 6. i posljednji  sastanak. Sastanak je održan u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša.

Tijekom sastanka raspravljano je o sljedećim točkama:

1) Ostvareni rezultati:
-završetak multielementalne analize
-obuka i posjeti mladih znanstvenika laboratorijima u inozemstvu
-uzorkovanje ploda u drugoj godini istraživanje i prerada u ulje za analizu izotopa
-laboratorijska analiza izotopa u ulju
-radionice za krajnje korisnike
-sudjelovanje na znanstvenim kongresima
-objavljivanje članaka u hrvatskim stručnim časopisima
-prezentacije projekta na znanstvenim festivalima
-aplikacija na ostale izvore financiranja
-moguće znanstvene publikacije

2) Objavljivanje rezultata:
-obrada i interpretacija podataka, priprema podataka za objavljivanje
-pisanje znanstvenih radova

Climate Changing Agriculture International Conference, Chania (Greece)

Dr. Filip Pošćić participated from 29 August to 2 September 2017 in The Climate Changing Agriculture International Conference in Chania (Greece). A part of the project’s results was presented at the symposium under the title:

Influence of soil properties and geographic origin on the elemental composition of olive leaves and pomace, authors: Filip Pošćić, Nevenka Mikac, Maja Jukić Špika, Marija Romić, Frane Strikić, Branimir Urlić, Niko Bačić, Mavro Lučić, Marko Runjić, Željka Fiket, Tatjana Klepo, Mirella Žanetić, Helena Bakić, Zed Rengel and Slavko Perica.

More about conference: http://www.climate2017.eu/en/

Dr. sc. Filip Pošćić je od 29. kolovoza do 2. rujna 2017. sudjelovao na Climate Changing Agriculture International Conference u Chaniji (Grčka). Na kongresu je prezentiran jedan dio rezultata projekta u radu pod naslovom:

Influence of soil properties and geographic origin on the elemental composition of olive leaves and pomace, autora: Filip Pošćić, Nevenka Mikac, Maja Jukić Špika, Marija Romić, Frane Strikić, Branimir Urlić, Niko Bačić, Mavro Lučić, Marko Runjić, Željka Fiket, Tatjana Klepo, Mirella Žanetić, Helena Bakić, Zed Rengel  Slavko Perica.

Više o kongresu: http://www.climate2017.eu/en/

Scientific training – PhD Tatjana Klepo / Znanstveno usavršavanje – Ph.D. Tatjana Klepo

Tatjana Klepo spent eighteen days of professional training (from 12.06.2017 till 28.06.2017) at the Institute of Fats (Spanish Council for Scientific Research-CSIC) in Sevilla, Spain (http://www.ig.csic.es/contenido/ver/10/Inicio). The host was Dr Ana Gracia Perez Rubio, from the Department of biochemistry and molecular biology of plant products. During the training, the colleague improved her knowledge in the methodology of preparation and analysis of volatile compounds and polyphenol composition in olive leaf and olive oil.

Tatjana Klepo provela je stručno usavršavanje u trajanju od 18 dana (12.06.2017. do 28.06.2017.) na Insitutu za masti (Španjolski savjet za znanost – CSIC) u Sevilli, Španjolska (http://www.ig.csic.es/contenido/ver/10/Inicio). Domaćin je bila Dr. Ana Gracia Perez Rubio sa zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju biljnih proizvoda. Kolegica je tijekom usavršavanja upotpunila znanje u pripremi i analizi hlapivih spojeva i sastava polifenola iz lista i ulja masline.

Scientific training / Znanstveno usavršavanje

In the period from 13 to 27 May 2017, Mirella Žanetić  PhD spent two weeks of professional training in the field of olive oil analytics at the University of Cordoba, Spain. At the Department of Analytical Chemistry, under the mentorship of prof. Feliciana Priego Capote, she conducted instrumental analysis on monocultivar olive oil samples (LC-MS / MS) in order to investigate the individual bioactive compounds responsible for the health impact of  extra virgin olive oil.

U periodu od 13. do 27. svibnja 2017. dr.sc. Mirella Žanetić je provela dvotjedno stručno usavršavanje iz područja analitike maslinovih ulja, na Sveučilištu u Cordobi, Španjolska.  Na Odsjeku za analitičku kemiju, pod mentorstvom prof. Feliciana Priego Capotea, provodila je instrumentalne analize na uzorcima sortnih maslinovih ulja (LC-MS/MS) s ciljem određivanja pojedinačnih  bioaktivnih spojeva odgovornih za zdravstveni utjecaj ekstra djevičanskog maslinovih ulja.

Workshop for olive growers and producers / Radionica za maslinare i uljare

On May 30 2017, Ph.D. Branimir Urlić, M. sc. Jakša Rošin and B. sc. Marko Runjić  held a workshop for olive oil producers in Kaštel Lukšić organized by Olive growers association”Mastrinka” and by the Institute for Adriatic Crops.

Following lectures were presented during the workshop:

– “Project Spec–t–oil: “Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability” by m.sc. Jakša Rošin

– “Optimal olive fertilization and nutrition based on soil and tissue analyses” by Ph.D. Branimir Urlić and b.sc. Marko Runjić

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Dr. sc. Branimir Urlić, mr. sc. Jakša Rošin i Marko Runjić, mag. ing. održali su radionicu za maslinare 30. svibnja 2017. u Kaštel Lukšiću u organizaciji Udruge maslinara “Mastrinka” i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

U sklopu radionice održana su sljedeća predavanja:

– “Projekt Spec–t–oil: Uloga svojstava tla i okolišnih uvjeta u elementarnom i izotopnom sastavu masline: temelj za zemljopisnu sljedivost maslinova ulja” mr. sc. Jakše Rošina

– “Optimalna gnojidba i ishrana masline temeljem analize tla i biljnog materijala” dr. sc. Branimira Urlića i Marka Runjića, mag. ing.

  

Article “How different soils affect to olive oils of cv. Oblica” / Članak

The article “How different soils affect to olive oils of cv. Oblica” (in Croatian) by Ph.D. Mirella Žanetić was published in the magazine for olive growers and olive oil producers “Maslinar”, in the April 2017 issue. In this text the context of this project was presented to the wider audience.

Announcement of the article online and the article (both only in Croatian) can be found below.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

U časopisu za maslinare i uljare “Maslinar” za mjesec travanj 2017. objavljen je od strane doc. dr. sc. Mirelle Žanetić članak “Kako različita tla utječu na ulje od Oblice” u kojem je široj populaciji predstavljen projekt.

Najavu članka možete pronaći ovdje.

Članak u pdf obliku: NaslovnicaTekst.